Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

Statut Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach” i zwane jest dalej „Towarzystwem”.

§ 2.

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7. 04. 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 3.

Siedzibą Towarzystwa jest Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach (ul. Podmurna 15), a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

 1. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 2. Towarzystwo używa dwóch pieczęci: podłużnej z napisem „Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach” i okrągłej zawierającej wspomniany wyżej napis w otoku, zaś w środku logo muzeum.

§ 5.

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zysk z tytułu prowadzenia tej działalności nie podlega podziałowi pomiędzy członków Towarzystwa i zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych.

§ 6.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7.

Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy jego członków i honorowym pełnieniu funkcji we władzach. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8.

Zadaniem Towarzystwa jest udzielanie wszechstronnej pomocy Muzeum Historyczno-Etnograficznemu w Chojnicach i wspieranie jego działalności, głównie w zakresie:

§ 9.

Powyższe cele Towarzystwo realizuje samodzielnie lub przy współpracy z Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach poprzez:

 1. podejmowanie działań na rzecz wzbogacania zbioru muzealnego i konserwacji muzealiów
 2. inicjowanie i rozpowszechnianie wydawnictw naukowych i popularno-naukowych
 3. organizowanie ekspozycji
 4. organizowanie imprez promujących twórczość ludową
 5. współpracę z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach.

 

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa – ich prawa i obowiązki

§ 10.

Towarzystwo składa się z:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków honorowych
 3. członków wspierających.

§ 11.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który:

 1. złożył deklarację członkowską
 2. został przyjęty doń przez Zarząd.

§ 12.

 1. Godność członka honorowego Towarzystwa na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym w popieraniu działalności Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach lub w popieraniu idei ochrony dziedzictwa kulturowego.
 2. Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw i obowiązków przysługujących członkom zwyczajnym Towarzystwa, z wyjątkiem udziału w głosowaniu; nie korzystają też z uprawnień wyborczych.
 3. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 13.

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc dla Towarzystwa.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnych deklaracji.
 3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Towarzystwie za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli.
 4. Członkowie wspierający korzystają z wszelkich praw i obowiązków członków zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz nie opłacają składek członkowskich.

§ 14.

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

 1. uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zebraniu oraz wybierania i wybieralności do władz Towarzystwa
 2. oceniania działalności Towarzystwa i jego władz, a także wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Towarzystwa
 3. korzystania bezpłatnie z imprez Towarzystwa i Muzeum.

§ 15.

Każdy członek Towarzystwa ma obowiązek:

 1. współdziałania w realizacji celów Towarzystwa i popierania jego działalności
 2. przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa
 3. regularnego opłacania składek członkowskich
 4. uczestniczenia w zebraniach Towarzystwa.

§ 16.

Utrata praw członkowskich następuje:

 1. przez wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Towarzystwa
 2. przez wykreślenie uchwałą Zarządu za zaleganie ze składkami członkowskimi
 3. wskutek śmierci członka, utratę zdolności do czynności prawnych lub utratę praw obywatelskich
 4. prze wykreślenie z powodu rażącego naruszenia postanowień statutu lub działania na szkodę Towarzystwa
 5. w przypadku likwidacji osoby prawnej.

§ 17.

 1. 1. Wykreślenie z listy członków Towarzystwa odbywa się poprzez uchwałę Zarządu.
 2. Od decyzji o nie przyjęciu do Towarzystwa lub wykreśleniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania. Odwołanie winno być złożone w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji.

Rozdział IV
Składki członkowskie

§ 18.

 1. Wysokość składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Walne Zebranie.
 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd Towarzystwa zwalnia członka od obowiązku płacenia składek.

Rozdział V
Władze Towarzystwa

§ 19.

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 20.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Biorą w nim udział wszyscy członkowie. Może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21.

 1. Zwyczajne Walne zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa raz w roku, a co trzy lata ma ono charakter sprawozdawczo-wyborczy.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. wysłuchanie sprawozdań Zarządu z działalności Towarzystwa i ich ocena
  2. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  3. rozpatrzenie i zatwierdzenie programów działania
  4. wybór władz Towarzystwa
  5. zmiana statutu
  6. rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Towarzystwa
  7. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa
  8. decydowanie w sprawach, w których statut nie upoważnia innych organów Towarzystwa
  9. rozwiązanie Towarzystwa i jego likwidacja.

§ 22.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zwołuje:
  1. na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania
  2. z własnej inicjatywy
  3. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  4. na pisemne żądanie co najmniej1/3 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno zostać zwołane w przeciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 23.

 1. Prawo głosu na Walnym Zebraniu mają tylko ci członkowie, którzy nie zalegają ze składkami.
 2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu musi być wykonywane osobiście przez osoby fizyczne. Osoba prawna reprezentowana jest przez swego przedstawiciela.
 3. Członkom honorowym, wspierającym i zaproszonym gościom przysługuje tylko głos doradczy.

§ 24.

 1. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania rozsyła członkom Zarząd Towarzystwa na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winno zawierać informacje, na czyje żądanie jest ono zwołane.

§ 25.

 1. Do ważności Walnego Zebrania Towarzystwa odbywającego się w pierwszym terminie potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zwołane w drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 26.

 1. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu.
 2. Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne.
 3. Walne zebranie może uchwalić inną formę głosowania.

§ 27.

 1. Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez Zebranie.
 2. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

§ 28.

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 członków (łącznie z prezesem) wybranych na okres 3 lat w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 2. Walne Zebranie wybiera prezesa Towarzystwa w oddzielnym głosowaniu.
 3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza.

§ 29.

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. realizacja celów i zadań Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania
  2. ustalenie okresowych planów działalności
  3. składanie sprawozdania z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu
  4. zarządzanie majątkiem Towarzystwa oraz prowadzenie jego ewidencji
  5. składanie sprawozdań finansowych Towarzystwa
  6. ustalanie regulaminów dotyczących wewnętrznej działalności Towarzystwa
  7. angażowanie personelu etatowego oraz zlecanie prac wymagających fachowych kwalifikacji i ustalanie wysokości wynagrodzenia za nie.
 2. Zarząd Towarzystwa zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał. Do ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 30.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie na okres 3 lat w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 31.

 1. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Towarzystwa.
 2. Komisja ma prawo dokonywania rewizji w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzenie przynajmniej raz w roku wszystkich ksiąg, dokumentacji i stanu majątkowego Towarzystwa. Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza protokół i przekazuje go Zarządowi.
 3. Ze swoich czynności Komisja Rewizyjna składa sprawozdania Walnemu Zebraniu oraz stawia wnioski o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 32.

 1. Funkcja członka w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą ustania jego członkostwa w Towarzystwie.
 2. Zarząd Towarzystwa ma prawo dokooptować nowych członków na miejsce tych, którzy ubyli w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 2/5 liczby członków pochodzących z wyboru. Dokooptowanie następuje w drodze uchwały Zarządu.
 3. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie.

Rozdział VI
Majątek, fundusze Towarzystwa i sposób zaciągania zobowiązań

§ 33.

 1. Towarzystwo, jako osoba prawna, może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować darowizny, dotacje, subwencje.
 2. Towarzystwo na zewnątrz reprezentuje prezes lub wiceprezes.

§ 34.

Fundusze Towarzystwa stanowią:

 1. składki członkowskie
 2. dotacje, darowizny, zapisy
 3. przychody z imprez i innych form działalności statutowej
 4. dochody z działalności gospodarczej.

§ 35.

Majątkiem Towarzystwa administruje Zarząd z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 36.

Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych wymagane jest współdziałanie prezesa lub wiceprezesa i skarbnika, natomiast w sprawach niemajątkowych wszelkie pisma i dokumenty podpisuje prezes lub wiceprezes.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 37.

Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością co najmniej 2/3 głosów członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu.

§ 38.

 1. Likwidacja Towarzystwa może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała Walnego Zebrania o likwidacji Towarzystwa musi równocześnie zawierać postanowienie o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

§ 39.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy „Prawa o stowarzyszeniach”.